Sylvie GOULARD Sylvie GOULARD
Sylvie GOULARD
Franța

Data nașterii : , Marseille

a 8-a legislatură Sylvie GOULARD

Grupuri politice

 • 01-07-2014 / 17-05-2017 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale

 • 01-07-2014 / 26-03-2017 : Mouvement Démocrate (Franța)
 • 27-03-2017 / 17-05-2017 : La République en marche (Franța)

Membru

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 14-07-2014 / 17-05-2017 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 17-05-2017 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru supleant

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri constituționale
 • 14-07-2014 / 17-05-2017 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
 • 24-06-2016 / 17-05-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 17-05-2017 : Comisia pentru afaceri constituționale

Principalele activități parlamentare

Rapoarte în calitate de raportor

Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări

19-03-2015 AFCO_AD(2015)544400 PE544.400v02-00 AFCO
Sylvie GOULARD

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul de a stabili un sistem european de asigurare a depozitelor

29-03-2017 AFCO_AD(2017)592152 PE592.152v03-00 AFCO
Danuta Maria HÜBNER

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013

23-11-2016 ECON_AD(2016)585572 PE585.572v03-00 ECON
Costas MAVRIDES

AVIZ referitor la rolul denunțătorilor în protecția intereselor financiare ale UE

21-10-2016 AFCO_AD(2016)587624 PE587.624v02-00 AFCO
Morten MESSERSCHMIDT

Propuneri de rezoluţie

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Posibile evoluții și ajustări ale structurii instituționale actuale a Uniunii Europene (A8-0390/2016 - Guy Verhofstadt) FR

16-02-2017

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Berès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, et en prenant en compte les critiques formulées à son égard – qui ne sont pas toujours injustifiées.

Îmbunătățirea funcționării Uniunii Europene valorificând potențialul Tratatului de la Lisabona (A8-0386/2016 - Mercedes Bresso, Elmar Brok) FR

16-02-2017

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Berès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, en prenant en compte les critiques formulées à son égard – qui ne sont pas toujours injustifiées.

Capacitatea bugetară pentru zona euro (A8-0038/2017 - Reimer Böge, Pervenche Berès) FR

16-02-2017

Les trois rapports sur l'avenir de l'Union européenne (Brok/Bresso, Verhofstadt, Böge/Bérès) représentent une contribution utile au débat sur l'Europe que nous souhaitons et dont nous avons besoin. C'était un grand travail pour l'équipe de rapporteurs.
Un des messages clés de ces rapports est que l'Union européenne doit aller de l'avant en s'améliorant, en prenant en compte les critiques formulées à son égard, qui ne sont pas toujours injustifiés.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR

Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017)

**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la o strategie a UE privind persoanele fără adăpost

27-04-2016 P8_DCL(2016)0052 Caducă
Neena GILL Brian HAYES Alfred SANT Karima DELLI Lynn BOYLAN Sylvie GUILLAUME Ivan JAKOVČIĆ Agnes JONGERIUS Dimitrios PAPADIMOULIS Gabriele ZIMMER Viorica DĂNCILĂ Mary HONEYBALL Stefan ECK Bronis ROPĖ Hugues BAYET Klaus BUCHNER Sylvie GOULARD
Data deschiderii : 27-04-2016
Data limită : 27-07-2016
Numărul de semnatari : 310 - 28-07-2016

Declarații