Robert HAJŠEL Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

Slovacia - Independent (Slovacia)

Data nașterii : , Banská Štiavnica

Explicații scrise ale votului Robert HAJŠEL

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept SK

17-09-2020

Európsky parlament sa v prijatom uznesení, ktoré som podporil, kriticky vyslovil k vývoju právneho štátu, demokracie a základných práv v Poľsku. Už dlhodobejším problémom v tejto krajine je nezávislosť súdnictva, keď doň okrem iného čoraz viac začína zasahovať výkonná moc, kritizovanou je aj kampaň i konanie nedávnych prezidentských volieb v Poľsku v súvislosti so zaujatosťou médií a prevahe vládnych strán, z hľadiska ľudských práv ide napríklad o interrupčný zákon, kriminalizácu sexuálnej výchovy mladých ľudí či porušovanie práv menšín.

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului SK

17-09-2020

Účinná látka pri niektorých súčasných liekoch je taká stabilná, že jej väčšina, často až 90 percent, sa vylúči do životného prostredia. Ide o takzvané farmaceutické znečistenie. Spôsobuje zvyšovanie koncentrácie predovšetkým antimikrobiálnych látok, ktoré sa do vody a pôdy dostávajú napríklad z komunálnych čističiek odpadových vôd, z priemyselnej i poľnohospodárskej činnosti či veterinárnou starostlivosťou. Odborníci už určitú dobu varujú, že to môže, najmä pokiaľ ide o antibiotiká, spôsobovať rezistenciu voči týmto liekom. Vypúšťanie liekov do vody a do pôdy môže súčasne poškodiť ekosystémy i voľne žijúcu zver. Jedným z opatrení je koncentrovať sa prednostne na odstraňovanie škôd pri zdroji, Ide najmä o farmaceutické podniky, zdravotnícke zariadenia či čistiarne odpadových vôd. V uznesení, ktoré som podporil, sme vyslovili aj znepokojenie nad stálym nárastom spotreby liekov na obyvateľa v Únii, ale aj navrhli celý rad systémových riešení. Dôležité je napríklad obozretné predpisovanie a používanie liekov - antibiotík či antidepresív. Dôraz sa má klásť aj na výskum a vývoj takzvaných ekologickejších liekov, ktoré sú rovnako účinné pre pacientov, ale zároveň menej toxické pre životné prostredie, na čo sa dajú využiť aj prostriedky z programov EÚ.

Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE SK

17-09-2020

Budovy v Európe sú zodpovedné až za 40 percent spotreby energie, sú teda neprimerane energeticky náročné. Zároveň majú vysoký, 36-percentný podiel na vytváraní emisií CO2. V rámci cieľa európskej neutrality do roku 2050 preto vyvstáva potreba ich výraznej obnovy. Navyše prevažná väčšina súčasných budov v EÚ dnes nespĺňa podmienky energetickej hospodárnosti. Alarmujúce je aj to, že ročne sa zrenovuje len necelé percento z nich. Za vysokú energetickú náročnosť budov zodpovedá zo štyroch pätín ich vykurovanie a ohrev vody. V polovici európskych budov však fungujú staré kotly spred roku 1993. Na základe týchto nelichotivých faktov si EÚ vytýčila do roku 2050 dosiahnuť vysoko energeticky hospodárny, ako aj klimaticky neutrálny sektor budov. Takáto bezprecedentná obnova fondu budov si však bude vyžadovať stabilné financovanie na európskej, národnej i regionálnej úrovni, ako aj zo súkromného sektora. V uznesení, za ktoré som hlasoval, sme v EP konštatovali, že stimuly EÚ na zabezpečenie dôkladných renovácií v súlade so spomínanými cieľmi by mali dosahovať najmenej 75 miliárd eur ročne. Pozitívom je aj to, že takáto „revolučná“ renovácia budov môže v Európe vytvoriť až dva milióny nových pracovných miest.

Penuria de medicamente - moduri de abordare a unei probleme emergente SK

17-09-2020

To, že Európska únia pociťuje nedostatok liekov a zdravotníckych pomôcok, nie je nový problém. Výrazne ho ešte od začiatku roka 2020 prehĺbila pandémia ochorenia Covid-19, ktorá narušila dodávky liekov z tretích krajín. Navyše sa už dlhšiu dobu prejavuje aj nedostatok cenovo dostupných liekov pre zraniteľné skupiny obyvateľov, napríklad na liečbu rakoviny. Jedným z výrazných problémov je nedostatočná sebestačnosť krajín Únie vo výrobe liekov. Pre nižšie výrobné náklady sa totiž po minulé roky presunula značná časť produkcie účinných látok a hotových liekov do ázijských krajín, najmä do Číny a Indie. Štatistiky Európskej agentúry pre lieky hovoria o tom, že až 40 percent liekov sa dováža do Európy z tretích krajín, navyše štyri pätiny všetkých účinných látok dnes vyrába Čína alebo India. Európska únia si preto vytyčuje za strategický cieľ obnoviť svoju nezávislosť v zdravotníckej starostlivosti, ako aj v zabezpečení dodávok cenovo dostupných liekov a zdravotníckeho vybavenia. S týmto cieľom sa stotožňujem, čo som potvrdil aj svojim hlasovaním v pléne. Únia by mala sústrediť masívne investície do výskumu a inovácií, napríklad v rámci biotechnológií, ale mala by uvažovať aj o návrate značnej časti produkcie účinných látok do členských krajín. Dôležitou súčasťou nového mechanizmu by mohlo byť aj vytvorenie európskej rezervy liekov strategického významu.

Punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor: combaterea atitudinilor negative față de persoanele de etnie romă în Europa SK

17-09-2020

Odhaduje sa, že v Európe žije v súčasnosti 10 až 12 miliónov Rómov, z toho polovica v krajinách EÚ. Prieskum Únie z roku 2016 uvádza, že až štyri pätiny rómskeho etnika bolo pod hranicou chudoby, každý tretí žil v obydlí bez vodovodu. V prijatom uznesení, za ktoré som hlasoval, sme požiadali Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa rovnosti, začlenenia, účasti Rómov a boja proti protirómskemu zmýšľaniu, pretože Rómovia by nemali byť diskriminovaní na základe svojho etnického pôvodu. Dokument by mal kombinovať sociálno-hospodárske aspekty s prístupom založeným na právach. Aby sa postupne odstránila nerovnosť tohto etnika, je dôležité riešiť otázky ich bývania, zdravia, zamestnanosti, vzdelávania či diskriminácie. Rovnako je potrebné podporiť zákaz všetkých foriem segregácie, či už sa deje v zdravotníckych alebo vzdelávacích zariadeniach. Aj s prispením európskych peňazí by mali navrhnuté opatrenia zahŕňať konkrétne a časovo ohraničené ciele. Parlament konštatoval aj to, že vnútroštátne úsilie zamerané na začleňovanie Rómov by sa malo urýchliť vo všetkých členských štátoch Únie. To sa týka výrazne aj 5,5 miliónového Slovenska, kde podľa posledného sčítania ľudu z roku 2011 žilo niečo vyše 100-tisíc Rómov, odhady však hovoria o troj- až štvornásobku tohto čísla.

Pregătirea reuniunii extraordinare a Consiliului European axată pe escaladarea periculoasă a tensiunilor și rolul Turciei în regiunea din estul Mării Mediterane SK

17-09-2020

Príčinou súčasných nezhôd medzi Tureckom a členskými štátmi Únie Gréckom a Cyprom sú spory, ktoré sa týkajú nelegálnej výskumnej činnosti okolo objavených zásob nerastných surovín (ropy a zemného plynu), ktoré vo východnej časti Stredozemného mora realizuje Turecko. EP v uznesení vyzýva Turecko aby s výskumnou činnosťou a vrtmi prestalo, pretože tým narúša aj výhradné hospodárske zóny Grécka a Cypru. V rezolúcii, za ktorú som hlasoval, sme konštatovali porušenie zvrchovaných práv členských štátov EÚ a vyjadrili plnú solidaritu s Gréckom a Cyprom. Zároveň sme však zdôraznili, že udržateľné riešenie konfliktu možno dosiahnuť len v súlade s medzinárodným právom prostredníctvom dialógu a vzájomných rokovaní

Situația din Belarus SK

17-09-2020

Európsky parlament vyslovil pochybnosti o výsledkoch parlamentných volieb v Bielorusku z 9. augusta. Súčasne sme v uznesení, ktoré som podporil, odmietli násilné akty voči pokojným demonštrantom, vyjadrili podporu bieloruským obyvateľom a zdôraznili ich legitímne právo na slobodné voľby, ktoré by sa mohli konať pod medzinárodným dohľadom. Vyzývame tiež na dodržiavanie základných slobôd i ľudských práv a podporujeme vznik Koordinačnej rady ako dočasného zastúpenia ľudí požadujúcich demokratické zmeny v krajine.

O piață feroviară durabilă în contextul pandemiei de COVID-19 SK

17-09-2020

Pandémia Covid-19 môže mať veľmi negatívne dôsledky na celý sektor železničnej prepravy, teda na podniky, prepravcov i logistiku. Môže to viesť k platobnej neschopnosti a postupnému nedostatku likvidity v prepravnej brandži, ktorá v Európskej únii zamestnáva až milión pracovníkov. Jej význam spočíva aj v tom, že ročne v rámci spoločenstva prepraví 1,6 miliardy ton nákladu, ale aj deväť miliárd cestujúcich najmä v rámci vnútroštátnych dopráv členských krajín. Súčasná pandémia aj vzhľadom na hospodárske obmedzenia výrazne obmedzila prepravu tovaru po železnici, navyše v niektorých regiónoch sa medziročne znížila vnútroštátna preprava cestujúcich aj o desiatky percent. V Európskom parlamente sme preto aj s podporou môjho hlasu súhlasili s vylúčením, obmedzením alebo odložením niektorých poplatkov od 1. marca do 31. decembra. Ide o poplatky za prístup na trať za využívanie železničnej infraštruktúry a tiež rezervačné poplatky. Straty podnikov spravujúcich železničnú infraštruktúru by mali najviac do piatich rokov vykryť jednotlivé štáty.

Obiecție formulată în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: Limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop și mandestrobin (B9-0245/2020) SK

17-09-2020

Európsky parlament vzniesol námietku voči nariadeniu Komisie o spôsobe používania niekoľkých insekticídov a pesticídov, ktoré sa využívajú v poľnohospodárstve. Pri ich aplikácii by sa malo prihliadať najmä na stanovenie správnych limitov, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia. Tieto chemické látky majú totiž negatívny vplyv napríklad na opeľovače, niektoré druhy cicavcov, vodné rastliny, na kvalitu podzemnej vody a v konečnom dôsledku i na zdravie obyvateľstva. Hlasoval som za túto námietku.

Redresarea culturală a Europei SK

17-09-2020

Európska kultúra a odvetvie kreatívneho priemyslu vytvárajú ročne zhruba štyri percentá európskeho HDP, čo je približne rovnaká úroveň akú dosahujú ubytovacie a stravovacie služby. V tejto brandži pracovalo v roku 2019 v štátoch Únie až 7,4 milióna ľudí, veľká časť z nich ako samostatne zárobkovo činné osoby. Ide však zároveň o odvetvie, ktoré výrazne postihla pandémia koronavírusu. Jeho tržby v druhom štvrťroku roku 2020 klesli medziročne až o štyri pätiny. Európsky parlament je v tejto súvislosti solidárny so všetkými kultúrnymi tvorcami a pracovníkmi. Na druhej strane v uznesení, za ktoré som hlasoval, pripomína, že je nevyhnutné vyčleniť pre kultúrne a kreatívne sektory a priemysel významnú časť prostriedkov na oživenie hospodárstva. Opatrenia musia byť rýchle a rázne, aby ľuďom z kultúrnych brandží umožnili pokračovať v práci v nasledujúcich mesiacoch a prežiť počas krízy. V tejto súvislosti sme sa obrátili na EK, aby na kultúru a kreatívny priemysel vyčlenila aspoň dve percentá prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Contact

Bruxelles

Strasbourg