Robert HAJŠEL Robert HAJŠEL
Robert HAJŠEL

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European

Membru

Slovacia - Independent (Slovacia)

Data nașterii : , Banská Štiavnica

Prima pagină Robert HAJŠEL

Membru

ITRE
Comisia pentru industrie, cercetare și energie
DSCA
Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia
DEPA
Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant

AFET
Comisia pentru afaceri externe
D-ME
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru

Activități recente

Constatarea unui risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept SK

17-09-2020
Explicații scrise ale votului

Európsky parlament sa v prijatom uznesení, ktoré som podporil, kriticky vyslovil k vývoju právneho štátu, demokracie a základných práv v Poľsku. Už dlhodobejším problémom v tejto krajine je nezávislosť súdnictva, keď doň okrem iného čoraz viac začína zasahovať výkonná moc, kritizovanou je aj kampaň i konanie nedávnych prezidentských volieb v Poľsku v súvislosti so zaujatosťou médií a prevahe vládnych strán, z hľadiska ľudských práv ide napríklad o interrupčný zákon, kriminalizácu sexuálnej výchovy mladých ľudí či porušovanie práv menšín.

Abordarea strategică privind impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului SK

17-09-2020
Explicații scrise ale votului

Účinná látka pri niektorých súčasných liekoch je taká stabilná, že jej väčšina, často až 90 percent, sa vylúči do životného prostredia. Ide o takzvané farmaceutické znečistenie. Spôsobuje zvyšovanie koncentrácie predovšetkým antimikrobiálnych látok, ktoré sa do vody a pôdy dostávajú napríklad z komunálnych čističiek odpadových vôd, z priemyselnej i poľnohospodárskej činnosti či veterinárnou starostlivosťou. Odborníci už určitú dobu varujú, že to môže, najmä pokiaľ ide o antibiotiká, spôsobovať rezistenciu voči týmto liekom. Vypúšťanie liekov do vody a do pôdy môže súčasne poškodiť ekosystémy i voľne žijúcu zver. Jedným z opatrení je koncentrovať sa prednostne na odstraňovanie škôd pri zdroji, Ide najmä o farmaceutické podniky, zdravotnícke zariadenia či čistiarne odpadových vôd. V uznesení, ktoré som podporil, sme vyslovili aj znepokojenie nad stálym nárastom spotreby liekov na obyvateľa v Únii, ale aj navrhli celý rad systémových riešení. Dôležité je napríklad obozretné predpisovanie a používanie liekov - antibiotík či antidepresív. Dôraz sa má klásť aj na výskum a vývoj takzvaných ekologickejších liekov, ktoré sú rovnako účinné pre pacientov, ale zároveň menej toxické pre životné prostredie, na čo sa dajú využiť aj prostriedky z programov EÚ.

Maximizarea potențialului de eficiență energetică al parcului imobiliar al UE SK

17-09-2020
Explicații scrise ale votului

Budovy v Európe sú zodpovedné až za 40 percent spotreby energie, sú teda neprimerane energeticky náročné. Zároveň majú vysoký, 36-percentný podiel na vytváraní emisií CO2. V rámci cieľa európskej neutrality do roku 2050 preto vyvstáva potreba ich výraznej obnovy. Navyše prevažná väčšina súčasných budov v EÚ dnes nespĺňa podmienky energetickej hospodárnosti. Alarmujúce je aj to, že ročne sa zrenovuje len necelé percento z nich. Za vysokú energetickú náročnosť budov zodpovedá zo štyroch pätín ich vykurovanie a ohrev vody. V polovici európskych budov však fungujú staré kotly spred roku 1993. Na základe týchto nelichotivých faktov si EÚ vytýčila do roku 2050 dosiahnuť vysoko energeticky hospodárny, ako aj klimaticky neutrálny sektor budov. Takáto bezprecedentná obnova fondu budov si však bude vyžadovať stabilné financovanie na európskej, národnej i regionálnej úrovni, ako aj zo súkromného sektora. V uznesení, za ktoré som hlasoval, sme v EP konštatovali, že stimuly EÚ na zabezpečenie dôkladných renovácií v súlade so spomínanými cieľmi by mali dosahovať najmenej 75 miliárd eur ročne. Pozitívom je aj to, že takáto „revolučná“ renovácia budov môže v Európe vytvoriť až dva milióny nových pracovných miest.

Contact

Bruxelles

Strasbourg