Jessica POLFJÄRD Jessica POLFJÄRD
Jessica POLFJÄRD

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Suedia - Moderaterna (Suedia)

Data nașterii : , Västerås

Prima pagină Jessica POLFJÄRD

Vicepreședintă

D-MX
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic

Membră

ENVI
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
DLAT
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Membru supleant

ECON
Comisia pentru afaceri economice și monetare
EMPL
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
DEEA
Delegația pentru cooperare nordică și pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, precum și la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Activităţi recente

Obiecție în temeiul articolului 111 din Regulamentul de procedură: lista proiectelor de interes comun a Uniunii (B9-0091/2020) SV

12-02-2020
Explicații scrise ale votului

. – Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV

12-02-2020
Explicații scrise ale votului

. – Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (B9-0098/2020) SV

12-02-2020
Explicații scrise ale votului

. – När Storbritannien nu har lämnat Europeiska unionen vill vi se en så nära framtida relation som möjligt. Storbritannien har varit en viktig bundsförvant i EU-samarbetet, är Sveriges sjunde största exportpartner och 100 000 svenskar bor i landet.
I förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna vill vi att kommissionen utgår från prioriteringar som bygger på nyligen slutna, ambitiösa frihandelsavtal och inkluderar regler om tjänster och dataflöden, så att svenska företag fortsatt kan exportera till Storbritannien. Krav på en jämn spelplan ska vara proportionerliga mot djupet i de ekonomiska delarna av avtalet och inte mer långtgående än de är för andra handelspartners. Givet våra gemensamma säkerhetsutmaningar anser vi det viktigt att värna ett utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med Storbritannien och samrådsmekanismer inom exempelvis sanktionspolitiken. Av liknande skäl bör vi sträva efter samarbetsarrangemang inom brottsbekämpning och informationsutbyte.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Adresă poştală

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 08F364
    1047 Bruxelles