Željana ZOVKO Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat)

Membră

Croația - Hrvatska demokratska zajednica (Croația)

a 8-a legislatură Željana ZOVKO

Grupuri politice

 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naționale

 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Croația)

Membru

 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru dezvoltare
 • 21-11-2016 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo
 • 16-01-2017 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru dezvoltare

Membru supleant

 • 09-11-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 09-11-2016 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri externe
 • 31-01-2018 / 01-07-2019 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 31-01-2018 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară de parteneriat UE-Armenia, la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia

Principalele activități parlamentare

Contribuțiile la dezbaterile în plen

Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Camerun EN

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-097-0000)

Avize în calitate de raportor pentru aviz

Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la Raportul intermediar privind CFM 2021-2027: poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord

17-10-2018 DEVE_AD(2018)626679 PE626.679v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii

25-04-2018 DEVE_AD(2018)618133 PE618.133v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz

Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627590 PE627.590v03-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627607 PE627.607v02-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice

03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579 PE599.579v02-00 DEVE
Florent MARCELLESI

Propuneri de rezoluție

Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale

Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore

Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare

Explicații scrise ale votului

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) HR

15-11-2018

Prijedlogom Europske komisije Direktiva o pisanoj izjavi iz 1991. (91/533/EZ) nastoji se zamijeniti novim instrumentom kojim se osigurava transparentnost u pogledu radnih uvjeta te određena minimalna univerzalna prava za europske građane i radnike. Jedinstveno tržište nikada neće u potpunosti integrirano bez potpunog uvođenja i provedbe slobode kretanja radnika i minimalnih zajedničkih propisa o uvjetima rada.
Jasno je da Europa želi spriječiti sve vrste iskorištavanja i manjka zaštite radnika u novim, fleksibilnijim, maštovitijim i prilagodljivijim oblicima rada jer bi to bilo u suprotnosti s europskim socijalnim modelom. Novim oblicima rada ne bi se smjela dovesti u pitanje minimalna prava radnika na informiranost i transparentnost, no istodobno bi se trebala očuvati fleksibilnost i prilagodljivost. Treba pozdraviti i inicijativu Komisije kojom se želi pojasniti osobno područje primjene direktive uvođenjem definicije pojma „radnika” kojom će se utvrditi vrsta radnika na temelju ustaljene sudske prakse Suda Europske unije. Također se podrazumijeva da će države članice imati manje mogućnosti da iz područja primjene isključe radnike u povremenim i kratkoročnim radnim odnosima.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Enriquea Calveta Chambona.

Drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) HR

15-11-2018

Poboljšanja i modernizacija željezničkog sektora trebaju ostati trajni ciljevi u ovom sektoru i zbog zaštite putnika, posebno u pogledu pružanja pomoći osobama sa smanjenom pokretljivošću ili s invaliditetom te u pogledu nadoknade u slučaju smetnji tijekom putovanja. Osposobljavanje osoblja ključno je za jamčenje primjerene i visokokvalitetne pomoći takvim osobama koja se prema potrebi pruža u doba kad željeznice prometuju i trebala bi biti besplatna.
Kako bi bio konkurentan, željeznički sektor potrošačima mora pružati izvrsne i moderne usluge po pristupačnim cijenama. Putnici u željezničkom prometu posebno cijene jedinstvene karte. Njihova je dostupnost ključna za povećanje privlačnosti željezničkog prometa. Međutim, uvođenje obvezne suradnje među poduzećima u području izdavanja karata nije dužnost zakonodavca. Pristup željezničkom prometu ne bi se trebao razlikovati od pristupa ostalim vrstama prometa. Kao i u sektoru zračnog prometa, u kojem nije propisano obvezno „dijeljenje”, željeznički prijevoznici trebali bi moći slobodno birati suradnike.
Naknade za kašnjenje željeznički prijevoznici putnicima moraju naknaditi osim u iznimnim situacijama više sile (vremenski uvjeti i prirodne katastrofe). Međutim, ovakva definicija „više sile” je manjkava jer ne obuhvaća druge stavke kao što je npr. terorizam te bi stoga trebala obuhvatiti „sve neočekivane okolnosti koje su izvan kontrole željezničkog prijevoznika”.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Bogusława Liberadzkog.

Poluanții organici persistenți (A8-0336/2018 - Julie Girling) HR

15-11-2018

EU je zahvaljujući svojoj inovativnoj Uredbi REACH globalni predvodnik u području regulative o kemikalijama te stoga njegove odluke o sigurnosti kemikalija imaju dalekosežne posljedice. EU u tom području stoga ima odgovornu i ozbiljnu ulogu pa je primjereno voditi računa ne samo o tehničkim i znanstvenim aspektima novih prijedloga, već i o socioekonomskim učincima uvrštavanja tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Ključno je pobrinuti se za to da se sve mjere koje se poduzimaju kako bi se donijele odluke temelje na znanstvenim dokazima.
Izmjenama Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim nastoji se pojasniti i ojačati novu ulogu ECHA-e, kako bi se zajamčilo da će se njezino stručno znanje u potpunosti iskoristiti pri donošenju budućih odluka o prijedlozima za uvrštenje na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Kako bi se ECHA-i pružila potpora u novoj ulozi koja je za nju predložena, potrebno je pobrinuti se za to da zaključci do kojih dođe postanu dio svih postupaka donošenja odluka i da se njezine aktivnosti adekvatno financiraju.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Julie Girling.

Întrebări scrise

Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații

Declarația în original, semnată/datată, arhivată de Parlamentul European.

Contact

Bruxelles

Strasbourg