Domov

O odborih

Poslanci so razdeljeni v 20 specializiranih stalnih odborov.

Ti odbori oblikujejo zakonodajne predloge s sprejetjem poročil, pripravljajo predloge sprememb za plenarno zasedanje in imenujejo pogajalske skupine za pogajanja s Svetom o zakonodaji EU. Sprejemajo tudi samoiniciativna poročila, pripravljajo predstavitve s strokovnjaki in nadzirajo druge organe in institucije EU.

Odbor ima med 25 in 73 polnopravnih članov in prav toliko nadomestnih članov.

Polnopravni člani odbora iz svojih vrst izvolijo predsednika in do štiri podpredsednike, ki skupaj tvorijo „predsedstvo odbora" z dveinpolletnim mandatom. Njihova politična sestava odraža sestavo parlamenta.

Parlament lahko ustanovi tudi pododbore in posebne začasne odbore, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji, ter začasne preiskovalne odbore za preiskovanje domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje EU.

Pri spravnem postopku se ustanovi posebni spravni odbor.

Seje parlamentarnih odborov običajno potekajo v Bruslju, pri delu pa jim pomaga sekretariat. Njihove razprave so javne in se načeloma predvajajo na spletu.

Delo odborov usklajujejo njihovi predsedniki v konferenci predsednikov odborov.

Posebni odbori

Parlament lahko kadar koli ustanovi začasne odbore, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji. Mandat teh posebnih odborov je 12 mesecev z možnostjo podaljšanja.

Preiskovalni odbori

Parlament lahko ustanovi tudi preiskovalne odbore za preiskovanje kršitev ali domnevnih nepravilnosti pri izvajanju zakonodaje EU.

Pristojnosti teh odborov temeljijo na določbah o izvrševanju preiskovalne pravice Evropskega parlamenta.

Spravni odbor

Spravni postopek je tretja in zadnja faza rednega zakonodajnega postopka (znanega tudi kot soodločanje). Začne se, če Svet ne potrdi vseh predlogov sprememb, ki jih je v drugi obravnavi sprejel Parlament.

Spravni odbor je sestavljen iz dveh delegacij: delegacije Sveta, v kateri je po en predstavnik vsake države članice (ministri ali njihovi predstavniki), in delegacije Parlamenta z enakim številom poslancev. Spravni odbor je pristojen za pripravo skupnega besedila, ki ga morata podpreti tako Parlament kot Svet.

Konferenca predsednikov odborov

Konferenca predsednikov odborov je politično telo, ki usklajuje delo odborov in zagotavlja nemoteno sodelovanje med njimi. Konferenco predsednikov odborov sestavljajo predsedniki vseh stalnih in posebnih odborov, ki se sestajajo ob torkih med delnimi zasedanji v Strasbourgu. Predsednik se izvoli izmed njenih članov za obdobje dveinpolletnega mandata.

Priporočilo glede dnevnega reda plenarnih zasedanj

Konferenca predsednikov odborov konferenci predsednikov vsak mesec predloži priporočilo glede osnutka dnevnega reda za naslednje delno zasedanje in mesečno poročilo o pregledu skladnosti osnutkov zakonodaje s pravili o delegiranih in izvedbenih aktih v pogodbah.

Sodelovanje med odbori

Konferenca predsednikov odborov služi kot stičišče razprav o horizontalnih vprašanjih in skupnih težavah, s katerimi se srečujejo odbori, z oblikovanjem skupnih pristopov in smernic glede dejavnosti odborov pa dejavno prispeva k izmenjavi najboljših praks. Konferenci predsednikov lahko predloži priporočila glede dela odborov. Konferenca predsednikov odborov igra tudi posredniško vlogo med parlamentarnimi odbori. Obravnava prošnje za sodelovanje in predlaga rešitve v sporih glede pristojnosti.

Zakonodajni dialog s Komisijo in Svetom

Konferenca predsednikov odborov z navedbo prednostnih nalog na vsakem zakonodajnem področju pripravi prispevek Parlamenta k letnemu delovnemu programu Komisije. Vsako leto pripravi tudi skupno srečanje s kolegijem komisarjev ter se večkrat letno sreča s predsedstvom Sveta, da se pripravijo prednostne naloge predsedstev in razpravlja o njih ter seznani z delom v teku.