Mariya GABRIEL : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Vicepreședintă

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Subcomisia pentru drepturile omului
 • 24-06-2016 / 06-07-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Comisia pentru afaceri externe
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Subcomisia pentru drepturile omului

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Ucraina și Europol  
- A8-0342/2016 -  
-
LIBE 

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

POZIȚIE SUB FORMĂ DE AMENDAMENTE referitoare la relațiile politice ale UE cu India  
- FEMM_AD(2017)604576 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la situația politică actuală din Afganistan  
- FEMM_AD(2015)549341 -  
-
FEMM 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind utilizarea Sistemului de Informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală  
- AFET_AD(2017)605921 -  
-
AFET 
AVIZ referitor la Raportul anual pe 2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020  
- AFET_AD(2016)582441 -  
-
AFET 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Obligații în domeniul reciprocității vizelor (B8-0173/2017) BG  
 

. – Гласувах в подкрепа на тази ключова за България резолюция, с която Европейският парламент призовава Комисията да предприеме нужните мерки за съблюдаване на механизма за визова реципрочност. С този акт бе отправено силно послание за европейска солидарност към гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния, които все още се нуждаят от визи при пътувания до САЩ.
Комисията подчерта, че постигането на пълна реципрочност при премахването на визовия режим със Съединените щати представлява приоритет за ЕС при представянето на последния си доклад по темата през декември 2016 г. С приетата резолюция още веднъж бе потвърдена последователната и открита позиция на Европейския парламент по въпроса. Според нея Комисията е задължена законово да приеме делегиран акт за временно въвеждане на визи за гражданите на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е предоставил безвизов достъп за гражданите на пет държави – членки на ЕС, в това число и България.
Въпреки многобройните призиви от страна на Европейския парламент в тази връзка, Комисията все още не е предприела никакви законови мерки. С приемането на настоящата резолюция на Комисията се дава двумесечен срок това да се случи.

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) BG  
 

. – Подкрепих приемането на доклада поради изложения в него задълбочен анализ на изпълнението на програмата „Европа за гражданите“ и отправените конструктивни препоръки.
Приближаването на Европейския съюз до неговите граждани винаги е била ключова цел на всички европейски институции, но то никога не е било толкова важно, колкото в контекста на настоящия дебат за бъдещето на Съюза. Важна препоръка в доклада е предложението за увеличаване на бюджета на програмата. Тя потвърждава ангажимента на Европейския парламент за подпомагане на дейности, популяризиращи ползите от европейския проект.
Друг положителен елемент от доклада е предложението следващият програмен период да бъде приет съобразно обикновената законодателна процедура, за да може Парламентът да има по-активна роля. В допълнение приветствам призива към Комисията за повишаване видимостта на програмата и разширяване осведомеността на обществеността относно нейните цели чрез споделяне на най-добри практики в комуникацията на националните звена за контакт. Не на последно място, подкрепям препоръката за провеждане на обучения и семинари по тази тема от националните звена за контакт за изготвяне на ясни предложения за проекти.

Acordul de parteneriat strategic UE-Canada (A8-0028/2017 - Charles Tannock) BG  
 

. – Подкрепих споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада, тъй като то утвърждава общите ни ценности и поставя рамка за сътрудничество в сфери от взаимен интерес. Канада е стратегически партньор на ЕС и засиленият политически диалог ще допринесе за постигане на напредък в области като борбата с тероризма, миграцията и образованието.
Подобряването на сътрудничеството с трети държави е един от десетте приоритета на ЕНП в борбата с тероризма. Чрез разширеното партньорство ЕС и Канада поставят основа за създаването на съвместни механизми и предприемането на общи усилия на оперативно равнище. Това включва противодействие на екстремистките стратегии, както и намиране на общ подход за справяне с нововъзникващи заплахи.
Задълбоченото партньорство в управлението на границите представлява конкретна стъпка по предотвратяването и контролирането на незаконната миграция. В контекста на визовата политика за България са важни и поетите ангажименти за постигане на безвизово пътуване за всички граждани на ЕС и Канада.
Културата, образованието и младите хора също са във фокуса на сътрудничеството. Разширяването на възможностите за обмен, особено в областта на мобилността на младите, ще увеличи контактите между гражданите от двете страни на Атлантическия океан. Тези инициативи ще насърчат потока от идеи и ще допринесат за намирането на решения на общите предизвикателства.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la dispariția copiilor refugiați  
- P8_DCL(2016)0119 - Caducă  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Data deschiderii : 21-11-2016
Data limită : 21-02-2017
Numărul de semnatari : 45 - 22-02-2017
Declaraţie scrisă referitoare la necesitatea de a se sprijini și încuraja capacitatea de inserție profesională a tinerilor în regiunea euro-mediteraneeană  
- P8_DCL(2016)0116 - Caducă  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 88 - 25-01-2017
Declaraţie scrisă referitoare la accesul universal la asistență medicală maternală  
- P8_DCL(2016)0015 - Caducă  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Data deschiderii : 24-02-2016
Data limită : 24-05-2016
Numărul de semnatari : 174 - 25-05-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar