Robert HAJŠEL : Explicații scrise ale votului 

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Sistemul „Documente false și autentice online” (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) SK  
 

Svojím hlasom som podporil zriadenie databázového systému pre falošné a pravé doklady online (FADO), ktorý bude patriť pod jurisdikciu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Ide o ďalší dôležitý krok v účinnejšom boji proti falšovaniu cestovných dokladov.
Koordinovanou výmenou informácií medzi členskými štátmi poskytne systém aktuálne informácie o pravých a falšovaných dokladoch, čím bude prispievať k boju proti podvodom nielen v oblasti samotných dokladov, ale aj v podvodoch s osobnými údajmi.
Systém FADO bude obsahovať informácie o vzoroch cestovných dokladov, dokladoch totožnosti, potvrdeniach o pobyte a dokladoch o osobnom stave, vodičských preukazov a osvedčeniach o vozidle vydaných členskými štátmi a falšovaných verziách týchto dokladov, ktoré majú členské štáty k dispozícii.

Prioritățile UE pentru cea de a 64-a sesiune a Comisiei ONU pentru statutul femeii (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SK  
 

Rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov sa síce v EÚ od roku 2013 znižujú, stále však zostávajú vysoké. Je to okolo 16 % v odmeňovaní a približne 37 % v dôchodkoch. Navyše rozdiel v zamestnanosti žien a mužov stále stagnuje na úrovni 11,5 percentuálneho bodu a v prípade žien je takmer štvornásobne väčšia pravdepodobnosť, že sa zamestnajú na kratší pracovný čas. Aj v súvislosti s týmito markantnými rodovými rozdielmi som podporil toto uznesenie. Treba zohľadniť aj to, že ženy stále nesú väčšiu zodpovednosť za starostlivosť o deti a starších príbuzných než muži. Odhaduje sa, že v EÚ vykonávajú v priemere približne o 13 hodín neplatenej práce týždenne viac ako muži. Odsudzujem aj všetky formy rodovo motivovaného násilia, keď sú ženy a dievčatá vystavované psychologickému, fyzickému, sexuálnemu a hospodárskemu násiliu vrátane domáceho násilia či sexuálneho obťažovania.

Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

Po Singapure ide o druhú dvojstrannú obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a členským štátom združenia ASEAN, pričom Vietnam sa v nej považuje za strategického partnera Únie. Je to krajina s takmer 100 miliónmi obyvateľov, rastúcou ekonomikou, narastajúcou strednou triedou a mladou a dynamickou pracovnou silou. Dohoda je dôležitá aj preto, že podľa odhadov 90 percent budúceho svetového hospodárskeho rastu sa vytvorí mimo Európy, pričom značná časť rastu pripadne na Áziu. EÚ je v súčasnosti tretím najväčším obchodným partnerom Vietnamu po Číne a Južnej Kórei. Touto dohodou, za ktorú som hlasoval, sa postupne odstráni viac ako 99 percent vzájomných ciel. Vietnam po nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 65 percent dovozných ciel na vývoz EÚ, pričom zvyšné sa postupne zrušia v priebehu desiatich rokov. Na druhej strane Únia zliberalizuje ihneď 71 percent svojich dovozných ciel a po siedmich rokoch bude v bezcolnom režime 99 percent dovozu. Dohoda síce zatiaľ neobsahuje osobitnú kapitolu MSP, napriek tomu sú rôzne ustanovenia o MSP zahrnuté vo viacerých jej častiach.

Încheierea Acordului de liber schimb UE-Vietnam (Rezoluție) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

Po Singapure ide o druhú dvojstrannú obchodnú dohodu uzavretú medzi EÚ a členským štátom združenia ASEAN, pričom Vietnam sa v nej považuje za strategického partnera Únie. Je to krajina s takmer 100 miliónmi obyvateľov, rastúcou ekonomikou, narastajúcou strednou triedou a mladou a dynamickou pracovnou silou. Dohoda je dôležitá aj preto, že podľa odhadov 90 percent budúceho svetového hospodárskeho rastu sa vytvorí mimo Európy, pričom značná časť rastu pripadne na Áziu. EÚ je v súčasnosti tretím najväčším obchodným partnerom Vietnamu po Číne a Južnej Kórei. Touto dohodou, za ktorú som hlasoval, sa postupne odstráni viac ako 99 percent vzájomných ciel. Vietnam po nadobudnutí platnosti dohody zliberalizuje 65 percent dovozných ciel na vývoz EÚ, pričom zvyšné sa postupne zrušia v priebehu desiatich rokov. Na druhej strane Únia zliberalizuje ihneď 71 percent svojich dovozných ciel a po siedmich rokoch bude v bezcolnom režime 99 percent dovozu. Dohoda síce zatiaľ neobsahuje osobitnú kapitolu MSP, napriek tomu sú rôzne ustanovenia o MSP zahrnuté vo viacerých jej častiach.

Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

EÚ je v súčasnosti hlavným príjemcom a zdrojom priamych zahraničných investícií (PZI) na celom svete. Medzi 80 priamymi zahraničnými investormi vo Vietname sa nachádza na piatom mieste. Infraštruktúra a investičné potreby dynamicky rastúcej takmer stomiliónovej vietnamskej ekonomiky sú dnes výrazne vyššie ako dostupná suma verejných financií krajiny. Svedčí o tom aj to, že v roku 2017 prijal Vietnam PZI v hodnote osem percent svojho HDP, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s ekonomikami podobnej veľkosti v regióne. Dohoda, za ktorej znenie som hlasoval, nahradí 21 dosiaľ bilaterálne platných zmlúv, zaručuje investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé a nestranné zaobchádzanie a náležite chráni investorov z EÚ pred nezákonným vyvlastnením. Prípadné spory by mal riešiť systém investičných súdov, ktorý predstavuje moderný, inovačný a reformovaný mechanizmus na riešenie investičných sporov.

Acord privind protecția investițiilor UE-Vietnam (Rezoluție) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

EÚ je v súčasnosti hlavným príjemcom a zdrojom priamych zahraničných investícií (PZI) na celom svete. Medzi 80 priamymi zahraničnými investormi vo Vietname sa nachádza na piatom mieste. Infraštruktúra a investičné potreby dynamicky rastúcej takmer stomiliónovej vietnamskej ekonomiky sú dnes výrazne vyššie ako dostupná suma verejných financií krajiny. Svedčí o tom aj to, že v roku 2017 prijal Vietnam PZI v hodnote osem percent svojho HDP, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s ekonomikami podobnej veľkosti v regióne. Dohoda, za ktorej znenie som hlasoval, nahradí 21 dosiaľ bilaterálne platných zmlúv, zaručuje investorom z EÚ vo Vietname spravodlivé a nestranné zaobchádzanie a náležite chráni investorov z EÚ pred nezákonným vyvlastnením. Prípadné spory by mal riešiť systém investičných súdov, ktorý predstavuje moderný, inovačný a reformovaný mechanizmus na riešenie investičných sporov.

Obiecție în temeiul articolului 112 din Regulamentul de procedură: Plumbul și compușii acestuia (B9-0089/2020) SK  
 

Olovo je toxická látka, ktorá má aj pri nízkych dávkach vážne účinky na ľudské zdravie vrátane neurologických poškodení. Je jedovaté pre vodné organizmy a pretrváva v životnom prostredí. Dlho sa používalo ako stabilizátor pri výrobe polymérov alebo PVC, pričom od roku 2015 sa tak už nemalo diať. Dobrovoľný záväzok sa nepodarilo stopercentne naplniť, navyše do Európy sa naďalej dovážali výrobky s vysokou prímesou olova v PVC. EK v nariadení navrhuje obmedziť prítomnosť olova a jeho zlúčenín vo výrobkoch z PVC, maximálny limit jeho koncentrácie sa stanovuje na 0,1 % hmotnosti PVC materiálu, čo by mal byť bezpečný limit. Problémom je, že Komisia v návrhu stanovuje na 15 rokov dve výnimky pre regenerované PVC materiály; umožňujúc koncentráciu olova do 2 % hmotnosti v pevnom PVC a do 1 % hmotnosti v pružnom/mäkkom PVC. Navyše v návrhu nariadenia Komisie sa vyžaduje, aby výrobky obsahujúce recyklovaný PVC, boli označené slovami „obsahuje recyklovaný PVC”. Takéto označenie je zavádzajúce, pretože recyklovaný obsah sa obvykle považuje za pozitívnu vec, no v tomto prípade recyklované výrobky obsahujú významné množstvá olova v porovnaní s výrobkami vyrobenými z nového PVC bez olova. Svojim hlasom som preto podporil námietku, ktorou žiadame Komisiu, aby stiahla návrh nariadenia a predložila nový návrh.

O strategie UE pentru a eradica mutilarea genitală a femeilor în întreaga lume (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SK  
 

Podľa štatistických správ globálnych organizácií postihuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov najmenej 200 miliónov žien a dievčat v 30 krajinách. Existujú však dôkazy o takomto hroznom skutku vo viac ako 90 krajinách všetkých kontinentov. Alarmujúce je, že aj v samotnej Európe (aj vplyvom zvýšeného počtu žiadateliek o azyl v posledných rokoch) žije podľa odhadov až 600-tisíc žien a dievčat s celoživotnými fyzickými a psychologickými následkami mrzačenia. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov tak predstavuje hrubé a systematické porušovanie ľudských práv, formu násilia páchaného na ženách a dievčatách a prejav rodovej nerovnosti, ktorá nie je prepojená so žiadnym náboženstvom alebo kultúrou. Prvoradým cieľom v tejto oblasti musí byť prevencia na základe trvalých spoločenských zmien a posilnenia postavenia komunít, a najmä žien a dievčat, ktoré v nich žijú. Dôležité je aj poskytovanie vzdelávania a informácií a vytváranie predpokladov pre upevnenie ekonomického postavenia žien a dievčat v daných komunitách. Pre odstránenie tejto škodlivej praktiky je rovnako potrebné aj zapojenie mužov a chlapcov do procesu pretvárania rodových vzťahov. Za toto uznesenie som hlasoval.

Procesele decizionale automatizate: asigurarea protecției consumatorilor și libera circulație a bunurilor și a serviciilor (B9-0094/2020) SK  
 

Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré víta potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb spotrebiteľom vrátane nových digitálnych služieb, ako sú virtuálni asistenti a chatboty. Na druhej strane sa domnievam, že spotrebitelia by mali byť o týchto nových praktikách dostatočne informovaní a mala by sa im poskytnúť účinná ochrana. Automatické rozhodovacie procesy by sa nemali zneužívať na diskrimináciu (najmä cenovú) spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska. Spotrebitelia by mali mať možnosť účinného výberu produktov a služieb. Navyše automatizované systémy rozhodovania sa spoliehajú na zhromažďovanie veľkého množstvo dát, čo vytvára potenciál spoločného využívania údajov nielen z verejných, ale aj zo súkromných zdrojov. V tejto súvislosti je potrebné chrániť tieto osobné údaje podľa pravidiel GDPR, čo posilní dôveru a prijatie nových digitálnych služieb zo strany spotrebiteľov.

Mandat propus de negociere pentru negocierile în vederea unui nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (B9-0098/2020) SK  
 

Vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie 31. januára 2020 začalo platiť tzv. prechodné obdobie, ktoré trvá do konca tohto roka, a počas ktorého by sa oba celky mali riadiť doterajšími pravidlami. Rokovania o novom partnerstve sa majú začať už v marci. Na jednej strane tretia krajina nesmie mať tie isté práva a výhody ako členský štát Únie, na druhej strane sa s Britániou budeme snažiť nadviazať čo najbližšie partnerstvo v zahraničnopolitickej, hospodárskej, bezpečnostnej, pracovnoprávnej i sociálnej oblasti. Osobne považujem za najdôležitejšie, aby sa nám od budúceho roka podarilo zachovať čo najvyššiu úroveň občianskych a sociálnych práv občanov EÚ v Británii a britských občanov v EÚ. V Spojenom kráľovstve žije v súčasnosti viac ako 70-tisíc Slovákov, ktorí by potrebovali istotu, že aj po brexite sa budú môcť na ostrovoch bez väčších problémov registrovať, pracovať a študovať, vrátane priznania práv v rámci sociálneho zabezpečenia. V tejto súvislosti sme ako europoslanci vyzvali britskú vládu, aby počas prechodného obdobia prijala nový zákon o zamestnanosti, aby sa aj po brexite dostatočne chránili práva státisícov občanov Únie pracujúcich na ostrovoch.

Contact