Nathalie GRIESBECK : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Mouvement Démocrate (Franța)

Președintă 

 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Comisia specială pentru combaterea terorismului

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 12-09-2017 / 13-09-2017 : Comisia specială pentru combaterea terorismului
 • 14-09-2017 / 14-11-2018 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 14-07-2014 / 11-12-2016 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la Inițiativa europeană în domeniul cloud computingului  
- LIBE_AD(2016)593831 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, îndeosebi a observațiilor finale ale Comitetului CNUDPH  
- LIBE_AD(2016)578546 -  
-
LIBE 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Acordul Eurojust-Danemarca de cooperare judiciară în materie penală (A8-0192/2019 - Claude Moraes) FR  
 

Le Danemark ne participe pas aux activités d'Eurojust (choix du opt out ). Néanmoins, il est dans l'intérêt d'Eurojust et du Danemark d'établir une coopération étroite entre eux en vue de faire face aux défis posés par les formes graves de criminalité. C'est pourquoi Eurojust a négocié un accord sur la coopération judiciaire en matière pénale entre Eurojust et le Danemark - accord sur lequel j'ai donné mon approbation dans le cadre de cette procédure de consultation.

Coordonarea sistemelor de securitate socială (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) FR  
 

J'ai voté contre le report du vote de ce rapport: alors que de plus en plus de citoyens européens connaissent une carrière mobile dans plusieurs pays membres, sans parler des travailleurs frontaliers qui résident dans un État autre que leur État de résidence, il me semblait primordial d'adopter au plus vite cette révision de la coordination des systèmes de sécurité sociale, pour une Europe plus sociale qui protège plus efficacement les travailleurs mobiles. Je déplore qu'une majorité des députés n'aient pas souhaité mettre aux voix ce texte majeur lors de cette mandature, reportant de facto son adoption de plusieurs mois.

Un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini (B8-0241/2019) FR  
 

J'ai voté en faveur de cette résolution du Parlement européen portant sur les perturbateurs endocriniens. Nous demandons à la commission européenne de proposer dans les mois à venir une législation ambitieuse quant à ces substances dont la dangerosité a été prouvée, la mettant au même niveau que les substances cancérogènes et mutagènes. Il faut une meilleure surveillance, une meilleure identification ainsi que de meilleures mesures de protection des citoyens.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la aderarea UE la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului (CDC),  
- P8_DCL(2016)0135 - Caducă  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 120 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la protecția copiilor cu părinți încarcerați  
- P8_DCL(2016)0084 - Caducă  
Patrizia TOIA , Sergio Gaetano COFFERATI , Caterina CHINNICI , Silvia COSTA , Anna Maria CORAZZA BILDT , Luigi MORGANO , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Nathalie GRIESBECK , Marian HARKIN , Jean LAMBERT  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 276 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă privind donarea de organe  
- P8_DCL(2016)0021 - Caducă  
Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA  
Data deschiderii : 07-03-2016
Data limită : 07-06-2016
Numărul de semnatari : 113 - 08-06-2016

Declarații