Edina TÓTH : Explicații scrise ale votului 

Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3): Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor- dioxidul de titan (B9-0071/2020) HU  
 

A titán dioxid az élelmiszer- és a kozmetikai iparban, bőrgyógyászati készítményekben alkalmazott mikronizált anyag, amely nem oldódik, ellenáll a hőnek, a fénynek és a savnak. Leggyakrabban naptejekben, leégés elleni aeroszolokban mint fizikai fényvédőt használják.
Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséról és csomagolásáról szóló Bizottsági rendelet célja, hogy biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgását. A rendelet tartalmazza, hogy a titán -dioxid emberekre gyakorolt hatását, továbbá egyes vélemények szerint erősen karcinogén anyag.
Az egészségügyi szempontokat figyelembe véve szavazatommal nem támogattam a Bizottsági rendelettel szemben emelt EP kifogást.

Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) HU  
 

Az Európai Parlament képviselői már több mint tíz éve kérik a mobiltelefonokhoz, táblagépekhez és e-könyv-olvasókhoz és más elektronikus eszközökhöz egységesen illeszkedő mobiltöltők bevezetését, azonban ezidáig nem történt érdemi előrelépés. Az ágazati szereplők közötti önkéntes megállapodás sajnos eredménytelennek bizonyult, így a piacon forgalomban lévő különféle töltők továbbra is túlzott költségeket és kellemetlenséget okoznak a fogyasztóknak. Ezen kívül, világszerte évente mintegy 50 millió tonna e-hulladék halmozódik fel a feleslegessé vált töltők következtében.
A fent kifejtett indoklásra tekintettel, pozitív szavazatommal támogatom az egységes töltőkről szóló állásfoglalási indítványt. Fontosnak tartom, hogy Európai Bizottság hozzon megfelelő jogi intézkedéseket hozzon megfelelő jogi intézkedéseket az egységes mobiltöltők bevezetése érdekében, illetve ismertesse a témát érintő hatásvizsgálat eredményeit.

Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 

A jelentés ajánlásokat fogalmaz meg az EU számára, hogy mely emberi jogi szempontokat helyezzen előtérbe a harmadik államokkal szemben folytatott külpolitikájában. Kiáll a gyermekek, a fogyatékossággal élő személyek, az etnikai kisebbségek jogai, valamint a vallás szabadsága mellett. A jelentés a közel-keleti keresztényeket a legkiszolgáltatottabb vallási csoportok közé sorolja és felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy továbbra is alakítsanak ki szövetségeket, hogy pozitív változást érjenek el a vallásszabadság terén. Mindezekre tekintettel a szöveg nagy részét támogatni tudtam. Ugyanakkor komoly hiányosság, hogy a jelentés többször is hivatkozik az EU hatáskörébe nem tartozó területekre, például a szexuális és reproduktív egészség és jogok esetében, az erre vonatkozó részeket nem tudtam támogatni.
Komoly probléma, hogy a jelentés többször is hivatkozik az ENSZ globális migrációs csomagjára, annak ellenére, hogy több EU-s tagállam is ellene szavazott, köztük Magyarország. Éppen ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció tagjaként ez ellen szavaztam. Ugyanígy nem tudtam támogatni a migráció legális csatornáira és az NGO-k Földközi-tengeren végzett tevékenységére való utalást. A Fidesz-KDNP delegációja elutasítja az illegális migrációt és az ENSZ migrációs csomagjának tartalmát és arra bármi féle hivatkozást, ezért a végszavazásnál tartózkodtunk.

Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentés a tagállamok és azok polgárainak biztonságát közvetlenül vagy közvetve érintő kihívásokkal foglalkozik, mint a terrorizmus – különösen a dzsihádizmus –, a kibertámadások, az ellenőrizetlen migrációt előidéző regionális konfliktusok, az uniós tagállamok energiaellátásával kapcsolatos feszültségek vagy a szervezett bűnözés növekedése. Egyetértek a jelentéssel, hogy az Európai Unió külpolitikájának legfőbb célja a biztonság és a stabilitás biztosítása kell legyen, közben hatékony választ adva a globális kihívásokra.
Viszont nem értek egyet a jelentésnek a minősített többségi szavazásra való áttérést – ha csak általánosan is – említő paragrafusával, mivel az a tagállami szuverenitás csökkenésével járna. Az eljárás főleg a kisebb tagállamoktól venné el a lehetőséget, hogy számukra fontos kérdésekben befolyásolni tudják az EU külpolitikáját, és egyenlő mértékben jelenítsék meg szuverén nemzeti érdekeiket. Ezért a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció tagjaként ez ellen a paragrafus ellen szavaztam.

Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) HU  
 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló jelentés azokat a biztonságpolitikai célokat fogalmazza meg, amelyeket a magyar kormány is erőteljesen támogat, mint a terrorizmus felszámolása, a határok hatékony védelme, valamint a béke és stabilitás megőrzése. Nagyon szerencsésnek tartom, hogy az éves jelentés kiemelten foglalkozik a nyugat-balkáni régióval, amelyet nagyon fontosnak tart az EU biztonsága és stabilitása szempontjából. A szöveg hangsúlyozza, hogy javítani kell a régióban az uniós szerepvállalást és koordinációt. Az EU nyugat-balkáni politikájának céljaként ezen országok csatlakozáshoz vezető úton való segítését jelöli meg, amely céllal teljesen egyetértek.
Viszont nem értek egyet semmilyen tagállami szuverenitáscsökkentést előidéző strukturális változással, sem a jelentésnek a minősített többségi szavazásra való áttérést – ha csak általánosan is – említő paragrafusával, mivel az a tagállami szuverenitás csökkenésével járna. Az eljárás főleg a kisebb tagállamoktól venné el a lehetőséget, hogy számukra fontos kérdésekben befolyásolni tudják az EU külpolitikáját, és egyenlő mértékben jelenítsék meg szuverén nemzeti érdekeiket. Ezért Fidesz-KDNP európai parlamenti delegáció tagjaként az ezt célzó paragrafusok ellen szavaztunk.

Poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) HU  
 

Az elfogadott állásfoglalás vitaindító, procedurális dokumentum, amely az Európai Parlament álláspontját tartalmazza az intézményközi megállapodás előkészítéséhez. Egyetértve az állásfoglalás szükségességével és fontosabb megállapításaival az alábbiak hangsúlyozása szükséges. A konferencia esélyt kínál arra, hogy az Európai Unió lépéseket tegyen a megrendült bizalom visszaállítása érdekében. Az európai integrációt a nemzeti alkotmányok teszik lehetővé, az Európai Unió pedig a tagállami alkotmányoknak köszönheti létét. Az Európai Unió olyan érdek és értékközösség, amelynek pillérei alulról felfelé ívelnek és jelmondata az egység a sokszínűségben. Az európai identitás csak a tagállami identitások elismerése és tisztelete mellett épülhet ki.
A tagállamok polgárainak véleményének megismerése nem szolgálhat alapul arra, hogy felesleges ideológiai viták akadályozzák a konszenzus létrejöttét. A konferenciának egyszerre kell tisztelnie a tradíciót és képviselnie a megújulást. Az alapító atyák és a kereszténydemokrácia eszméjének tisztelete mellett olyan új kérdésékre is választ kell adni, mint pl. az európai életmód megőrzése. A konferencia nem feledkezhet meg olyan fontos, horizontális érdekeltségű témákról sem, mint az Európai Unió versenyképessége, az Európai Unió bővítése, a szomszédságpolitika valamint Európa demográfiai helyzete és a migráció helyes kezelése. A konferenciának minden lehetséges opciót meg kell vitatnia, mert csak ez biztosíthatja a megfelelő döntéshozatalt.

Discriminarea publică și discursurile de incitare la ură împotriva persoanelor LGBTI, inclusiv conceptul de „zone fără LGBTI” (B9-0234/2019) HU  
 

Határozott véleményem, hogy semmilyen kisebbség ellen nincs helye gyűlöletbeszédnek, erőszaknak, illetve hátrányos megkülönböztetésnek. Ugyanakkor ez a határozat eredeti céljától elrugaszkodva számos olyan ideológiai kérdésben foglal állást, amelyek részemről nem támogathatók, kezdve a gyermekek szexuális oktatásának tartalmi kérdéseiben való állásfoglalástól egészen nemi identitással kapcsolatos kérdésekig. E témákban minden tagállam önálló döntése, hogy hogyan foglal állást, nem az uniós intézmények feladata ezek központi meghatározása. Ennek megfelelően a tagállamok megnevezése, különös tekintettel a Lengyelországra kiélezett hangvétel miatt sem támogatható a határozat. Az eredeti cél figyelembevételével így tartózkodtam a szavazástól.

Urgența climatică și de mediu (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) HU  
 

A klímaváltozás valós folyamat, valós veszély. Ezért csupán fölösleges szójáték, hogy vészhelyzetről, vagy sürgősségről beszélünk, a lényeg a cselekvés. Szavak után tettekre van szükség a klímavédelemért. Az EP mai döntései a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően megteremtették az alapot és az Európai Unió kötelezettségét arra, hogy Brüsszel konkrét klímavédelmi intézkedésekre végre megfelelő uniós pénzügyi forrásokat biztosítson a tagállamoknak a kitűzött klímacélok eléréséhez, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Conferința ONU din 2019 privind schimbările climatice (COP25) (B9-0174/2019) HU  
 

Az EP döntései a magyar polgárok, különösen a jövő nemzedékek érdekeinek megfelelően megteremtik az alapot és az Európai Unió kötelezettségét arra, hogy Brüsszel konkrét klímavédelmi intézkedésekre végre megfelelő uniós pénzügyi forrásokat biztosítson a tagállamoknak a 2050-es klímacélok eléréséhez, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Aderarea UE la Convenția de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței bazate pe gen (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) HU  
 

Az Isztambuli Egyezményhez való csatlakozás kérdése tagállami kompetencia. Sajnálatos, hogy az EP határozata erre nincs tekintettel, és bekerült egy a tagállamokat csatlakozásra felszólító módosító. Természetesen a nők védelmét fontos szem előtt tartanunk, de a tagállami szuverenitási jogköröket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mivel az Európai Parlamentnek nincs jogosultsága a tagállami szuverenitási kérdésekbe beleszólni, így a szavazatommal tartózkodtam a végszavazásnál.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  12E153
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T10026
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E153
  1047 Brussels
   
  Contact data: