Mathieu GROSCH : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului
  • 21-07-2009 / 23-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Soziale Partei (Belgia)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru transport și turism
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Coreeană
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru transport și turism

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Japonia
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice mondiale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională  
- TRAN_AD(2014)524529 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind derogarea temporară de la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității  
- TRAN_AD(2013)502176 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2009, secțiunea III – Comisia și agențiile executive  
- TRAN_AD(2011)454405 -  
-
TRAN 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la raportul intermediar în vederea obținerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual 2014-2020  
- TRAN_AD(2012)489425 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006  
- TRAN_AD(2012)486053 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la provocările politice şi resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013  
- TRAN_AD(2011)452825 -  
-
TRAN 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar