Francisco de Paula GAMBUS MILLET : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 10-05-2016 : Unió Democràtica de Catalunya (Spania)
 • 11-05-2016 / 01-07-2019 : - (Spania)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 
AVIZ Către un sector european al acvaculturii sustenabil și competitiv: situația actuală și provocări viitoare  
- ENVI_AD(2018)615313 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre.  
- ENVI_AD(2017)597388 -  
-
ENVI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la conducerea autonomă în transportul european  
- ITRE_AD(2018)623925 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind instalațiile portuare de preluare pentru descărcarea deșeurilor provenite de la nave, de abrogare a Directivei 2000/59/CE și de modificare a Directivei 2009/16/CE și a Directivei 2010/65/UE  
- ENVI_AD(2018)622225 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de pește-spadă din Marea Mediterană și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006 și (UE) 2017/2107  
- ENVI_AD(2018)625402 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii) (A8-0399/2018 - Siegfried Mureşan) ES  
 

He votado a favor de la reducción de los créditos de compromiso y de pago y de actualizar tanto los gastos como los ingresos del presupuesto. Por un lado, con respecto a los gastos, a favor de la reducción en 48,7 millones de euros y 4,7 millones de euros, respectivamente, para beneficiar la «competitividad para el crecimiento y el empleo» y para el «crecimiento sostenible». Por lo que se refiere a los ingresos, es necesario revisar las previsiones relativas a los recursos propios tradicionales (es decir, derechos de aduana y cotizaciones en el sector del azúcar).

Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (A8-0455/2018 - Daniele Viotti) ES  
 

He votado a favor del informe considerando que el Instrumento de Flexibilidad está destinado a permitir la financiación, en un determinado ejercicio presupuestario, de gastos claramente determinados que no puedan financiarse dentro de los límites máximos disponibles para una o más de las demás rúbricas. La movilización de este Instrumento, previsto en el artículo 11 del Reglamento sobre el MFP, demuestra una vez más la imperativa necesidad de que el presupuesto de la Unión sea más flexible.

Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (A8-0453/2018 - Lefteris Christoforou) ES  
 

He votado a favor del informe considerando que tiene por objeto depositar, en el presupuesto general de la Unión para 2019, 50 millones de euros en créditos de compromiso y pago para el pago puntual y eficaz de anticipos en caso de catástrofe, permitiendo así a la Unión responder a situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales graves y expresar su solidaridad a las regiones afectadas en Europa o en países que estén negociando su adhesión.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la stabilirea unei Zile europene a fructelor  
- P8_DCL(2016)0130 - Caducă  
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO , Paolo DE CASTRO , Jasenko SELIMOVIC , Nuno MELO , Marijana PETIR , Czesław Adam SIEKIERSKI , Esther HERRANZ GARCÍA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Gabriel MATO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Santiago FISAS AYXELÀ , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Carlos ITURGAIZ , Francisco José MILLÁN MON , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Pilar del CASTILLO VERA , Pilar AYUSO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Florent MARCELLESI , Esteban GONZÁLEZ PONS  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 132 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la durerile cronice care nu sunt de origine canceroasă la persoanele în etate de peste 65 de ani  
- P8_DCL(2016)0065 - Caducă  
Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 136 - 13-12-2016
Declaraţie scrisă referitoare la drepturile pacienților bolnavi de cancer  
- P8_DCL(2015)0030 - Caducă  
Elisabetta GARDINI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Françoise GROSSETÊTE , Kostas CHRYSOGONOS , David BORRELLI , Piernicola PEDICINI , Simona BONAFÈ , José Inácio FARIA , Luigi MORGANO , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Eleonora EVI , Marlene MIZZI , Daciana Octavia SÂRBU , Kateřina KONEČNÁ , Roberta METSOLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Philippe DE BACKER  
Data deschiderii : 07-09-2015
Data limită : 07-12-2015
Numărul de semnatari : 257 - 08-12-2015

Declarații 

Declaraţie de interes financiar