Daniela AIUTO : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Deputați neafiliați
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membră

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 30-09-2018 : Movimento 5 Stelle (Italia)
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Independent (Italia)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comitetul parlamentar de asociere UE-Moldova
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegația pentru relațiile cu Belarus
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
 • 19-01-2017 / 09-05-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la strategia externă a UE împotriva căsătoriilor forțate și timpurii - etapele următoare  
- FEMM_AD(2018)616622 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la o strategie a UE pentru regiunea Alpilor  
- TRAN_AD(2016)575341 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014)  
- FEMM_AD(2015)551863 -  
-
FEMM 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului  
- FEMM_AD(2018)618327 -  
-
FEMM 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la internet în comunitățile locale  
- TRAN_AD(2017)595741 -  
-
TRAN 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Interpelări majore 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații care compun Parlamentul. Articolul 139, anexa III

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la reanalizarea construirii sau nu a noii căi ferate de mare viteză Lyon-Torino  
- P8_DCL(2016)0111 - Caducă  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 43 - 25-01-2017
Declaraţie scrisă referitoare la luarea unor măsuri în sprijinul persoanelor care au în îngrijire membri ai familiei  
- P8_DCL(2016)0002 - Caducă  
Gianluca BUONANNO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Lorenzo FONTANA , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Mireille D'ORNANO , Mylène TROSZCZYNSKI , Bruno GOLLNISCH  
Data deschiderii : 18-01-2016
Data limită : 18-04-2016
Numărul de semnatari : 28 - 19-04-2016
Declaraţie scrisă referitoare la cancer și profilaxia primară  
- P8_DCL(2015)0054 - Caducă  
Piernicola PEDICINI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Laura FERRARA , Dario TAMBURRANO , Marco VALLI , Marco ZULLO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Brando BENIFEI , Mara BIZZOTTO , José BLANCO LÓPEZ , Biljana BORZAN , Lynn BOYLAN , Nicola CAPUTO , Nessa CHILDERS , Alberto CIRIO , Therese COMODINI CACHIA , Ian DUNCAN , Ismail ERTUG , Lampros FOUNTOULIS , Enrico GASBARRA , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Antanas GUOGA , Hans-Olaf HENKEL , Stelios KOULOGLOU , Valentinas MAZURONIS , Victor NEGRESCU , Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Pavel POC , Laurenţiu REBEGA , Matteo SALVINI , Christel SCHALDEMOSE , Ivan ŠTEFANEC , Tibor SZANYI , Ivo VAJGL , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Data deschiderii : 05-10-2015
Data limită : 05-01-2016
Numărul de semnatari : 146 - 06-01-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar