Enrico GASBARRA : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partito Democratico (Italia)

Membru 

  • 01-07-2014 / 08-03-2015 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
  • 09-03-2015 / 18-01-2017 : Comisia pentru afaceri juridice
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisia de anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru afaceri juridice

Membru supleant 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru transport și turism
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru transport și turism

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la reprezentarea lucrătorilor în organele de supraveghere sau administrative ale întreprinderilor din Europa  
- JURI_AD(2016)571733 -  
-
JURI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi]  
- JURI_AD(2018)625400 -  
-
JURI 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului  
- JURI_AD(2018)606271 -  
-
JURI 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE  
- JURI_AD(2017)594003 -  
-
JURI 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) IT  
 

Sostengo con il mio voto questo importante provvedimento che, con il nuovo mandato incrementerà il numero di membri disponibili per l'associazione, fino ad un potenziale di 10000 guardie costiere entro il 2027. Un impegno fondamentale per la cooperazione, la sicurezza e il benessere dei cittadini

Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) IT  
 

Sostengo con il mio voto il regolamento sul nuovo quadro normativo per il programma ricerca ed innovazione, Horizon Europe, accompagnato dal regolamento sull'implementazione di tale programma. Il nuovo programma raccoglierà i buoni risultati del programma Horizon 2020 per istituire nuovi progetti all'avanguardia.
Mi compiaccio, in particolare, per l'impegno a destinare i fondi a progetti per il raggiungimento degli obiettivi climatici, a sostegno dello strumento per le PMI e dell'integrazione della dimensione di genere.
Questo strumento svolge un ruolo importante per creare sinergie tra le varie politiche UE, garantendone il successo.

Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (A8-0405/2018 - Massimiliano Salini) IT  
 

L'Ue intende continuare a sostenere il settore spaziale, che ci ha resi competitivi a livello mondiale.
Il nuovo programma per il periodo 2021-2027, confermerà dunque gli investimenti nel progresso tecnologico e scientifico, sostenendo l'innovazione altamente qualificata dell'industria spaziale europea.
Non posso esimermi dal sostenere un programma che confermerà il settore spaziale UE fra i primi al mondo, permettendoci di essere innovatori, di investire in giovani talenti e di assicurare un'ulteriore crescita dell'occupazione in questo settore.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Propuneri de rezoluție individuale  
Orice deputat poate depune o propunere de rezoluție privind un subiect care se înscrie în sfera de activitate a UE. Propunerile admisibile se trimit spre examinare comisiei competente, care decide ce procedură trebuie urmată. Articolul 143

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la aderarea UE la Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului (CDC),  
- P8_DCL(2016)0135 - Caducă  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Data deschiderii : 12-12-2016
Data limită : 12-03-2017
Numărul de semnatari : 120 - 13-03-2017
Declaraţie scrisă referitoare la drepturile persoanelor în vârstă și la îmbătrânire  
- P8_DCL(2016)0109 - Caducă  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Data deschiderii : 24-10-2016
Data limită : 24-01-2017
Numărul de semnatari : 66 - 25-01-2017
Declaraţie scrisă referitoare la dreptul fundamental la apă potabilă  
- P8_DCL(2016)0071 - Caducă  
Aldo PATRICIELLO , Alessandra MUSSOLINI , Marek PLURA , Ivo VAJGL , Filiz HYUSMENOVA , Nessa CHILDERS , Romana TOMC , Viorica DĂNCILĂ , Damian DRĂGHICI , Laurenţiu REBEGA , Marlene MIZZI , Alessia Maria MOSCA , Rolandas PAKSAS , Enrico GASBARRA , Alberto CIRIO , Fulvio MARTUSCIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Giovanni LA VIA , Demetris PAPADAKIS , Hugues BAYET , Marian-Jean MARINESCU , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Biljana BORZAN , Victor NEGRESCU , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Svetoslav Hristov MALINOV , Igor ŠOLTES , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Dominique BILDE , Monika SMOLKOVÁ , Marc TARABELLA  
Data deschiderii : 12-09-2016
Data limită : 12-12-2016
Numărul de semnatari : 78 - 13-12-2016

Declarații 

Declaraţie de interes financiar